Pr?zise Fruchtagrikultur

Agroaliment?ria Mas Saulot innova en fructicultura de precisi? aplicant els ?ltims aven?os tecnol?gics i sistemes de producci? sostenibles i eco-responsables.

La nostra visi? a mig termini consisteix en instaurar la mecanitzaci? total del sector fruct?cola mitjan?ant la recol?lecci? amb robot. Partim de la premissa de que??s m?s simple adaptar la forma dels arbres a la mecanitzaci? que adaptar les m?quines als arbres.

Per aquesta ra?, estem apostant per les tecnologies internacionals del futur.?

Actualment?estem desenvolupant ?el projecte de R+D+i CDTI IDI-20150008; Producci? fruct?cola en mur amb costs controlats, cofinan?at pel FEDER. La present estrat?gia es basa en la producci? fruct?cola en mur amb costs redu?ts i controlats mitjan?ant solucions espec?fiques de mecanitzaci? de poda i aclarida.

Aquestes t?cniques ens han perm?s constatar la?bona adaptaci??de les diferents varietats plantades en doble eix i l’efici?ncia?i?efic?cia de les operacions de tall mecanitzades: la poda d’estiu, la poda d’hivern i l’aclarida de flor.

Qui sap qu? ens depara la pr?xima d?cada? Tot apunta a una collita mecanitzada; robots que, gr?cies als infrarojos, colliran i enregistraran la informaci? de les pomes. A continuaci? us deixem dos enlla?os dels dos prototips en els que actualment s’est? treballant. El primer ?s d’Israel i el segon de California.?

?

?

V?deo: Aclarida de flor (Darwin) i Poda mec?nica

V?deo: Collita mec?nica